Úvod

Důležité informace

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ AFEED, a.s.

Společnost AFEED, a.s., se sídlem Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČO 28167813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5858 (dále jen "společnost AFEED", „společnost“ nebo "naše společnost"), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

V tomto dokumentu naleznete základní informace o zpracování osobních údajů naší společností v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména  nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

 

I. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
 • při zpracování  osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů;
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření;
 • zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme;
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání, IČO, DIČ, zápis v příslušné evidenci;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.;
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.;
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

 

III. Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme zejména od Vás v rámci jednání o uzavření smlouvy, při telefonické komunikaci popř. při osobní či písemné komunikaci s Vámi, dále pak z veřejně dostupných zdrojů, od třetích osob, nebo z vlastní činnosti.

 

IV. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a na jakém právním základě?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli  a při vyřizování Vašich žádostí, dále pak pro účely plnění našich právních povinností, pro účely našich oprávněných zájmů, popř. pro marketingové účely.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů může být:

a) Váš souhlas,

b) plnění našich smluvních povinností nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,

c) plnění našich zákonných povinností,

d) ochrana životně důležitých zájmů fyzických osob,

e) plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci, kterým je naše společnost pověřena,

f) existence oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany.

Oprávněným zájmem naší společnosti pak může být zejména ochrana našeho majetku, vymáhání našich práv, vedení evidence smluvních a obchodních vztahů, rozvoj produktů a služeb poskytovaných naší společností apod.

Pokud je právním základem zpracování osobních údajů Váš souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat elektronickou poštou zaslanou na adresu afeed@afeed.cz nebo písemným dopisem zaslaným na adresu sídla naší společnosti, která je uvedena v záhlaví této informace. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na Vašem souhlasu před jeho odvoláním. V případě, kdy naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje i na dalším právním základě než je Váš souhlas, jeho odvoláním nezaniká oprávnění naší společnosti předmětné osobní údaje dále zpracovávat.

 

V. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech naší společnosti, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů.

 

VI. Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění  Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

 

V případě Vašich dotazů či uplatnění Vašich práv se prosím obraťte na naši společnost prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu afeed@afeed.cz nebo písemného dopisu zaslaného na adresu sídla naší společnosti, která je uvedena v záhlaví této informace.  

Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů, anebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

 

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

 

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že naše společnost zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či má právo požádat o soudní ochranu.

 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky.

 

VII. Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Doba zpracování Vašich osobních údajů závisí na účelu a právním základu jejich zpracování. Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

 

VIII. Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Společnost AFEED zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných naší společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb či osobám tvořícím se společností AFEED koncern. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

 

IX. Předávání osobních údajů do ciziny

Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

 

 

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018.