Úvod

Důležité informace

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU AFEED, a.s.

Spoločnosť AFFED, a.s., so sídlom Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika, IČO 28167813, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 5858, v záležitosti  jej organizačnej zložky AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, s adresou miesta činnosti Nobelova 34, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47790342, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 2473/B (ďalej iba „spoločnosť AFEED“, „spoločnosť“ alebo „naša spoločnosť“ ), je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov a nesie za to právnu zodpovednosť.

V tomto dokumente nájdete základné informácie o spracovaní osobných údajov našej spoločnosti v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, najmä s nariadením EU č. 2016/679 (ďalej iba „Nariadenie“) a s zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

I. Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov rešpektujeme všetky práva dotknutých osôb, pričom naša spoločnosť dodržiava predovšetkým nasledujúce zásady:

● osobné údaje sú spracovávané korektne, zákonným a transparentným spôsobom;

● zhromažďovanie osobných údajov je vykonávané výhradne pre legitímne účely a spracovanie je vykonávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi zlučiteľný;

● pri spracovaní osobných údajov sa obmedzujeme na nevyhnutné minimum postačujúce k naplneniu stanovených účelov;

● k zabezpečeniu osobných údajov pri ich spracovaní prijímame všetky rozumné a dostupné opatrenia;

● spracovávame iba presné a aktualizované osobné údaje, nepresné či nadbytočné údaje opravujeme alebo vymazávame;

● osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sú údaje spracovávané;

● spracovanie osobných údajov prebieha spôsobom, ktorý zaisťuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technicko-organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

II. Aké osobné údaje spracovávame?

Na nami určené účely spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:

● identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa (bydlisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa), pri fyzickej osobe podnikateľa aj obchodná firma alebo dodatok pripojený k menu, sídlo podnikania, IČO, DIČ, zápis v príslušnej evidencii;

● elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, fax, e-mailová adresa, ID dátovej schránky;

● iné elektronické údaje: IP adresa, lokačné údaje, údaje z internetového prehliadača zákazníka atď.;

● ďalšie osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy: číslo bankového účtu, fakturovaná čiastka atď.;

● informácie o bonite a dôveryhodnosti: záznamy o plnení platobných povinností vrátane informácií z verejných registrov.

 

III. Ako získavame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým od Vás v rámci rokovaní o uzatvorení zmluvy, pri telefonickej komunikácii poprípade pri osobnej či písomnej komunikácii s Vami, ďalej potom z verejne dostupných zdrojov, od tretích osôb alebo z vlastnej činnosti.

 

IV. Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie daného účelu. Vaše osobné údaje spracovávame najmä na účely uzatvorenia zmlúv, na účely plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a pri vybavovaní Vašich žiadostí, ďalej na účely plnenia našich právnych povinností, na účely našich oprávnených záujmov poprípade na marketingové účely.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov môže byť:

a) Váš súhlas,

b) plnenie našich zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť,

c) plnenie našich zákonných povinností,

d) ochrana životne dôležitých záujmov fyzických osôb,

e) plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo výkon verejnej moci, ktorou je naša spoločnosť poverená,

f) existencia oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany.

Oprávneným záujmom našej spoločnosti môže byť predovšetkým ochrana nášho majetku, vymáhanie našich práv, vedenie evidencie zmluvných a obchodných vzťahov, rozvoj produktov a služieb poskytovaných našou spoločnosťou apod.

Ak je právnym základom spracovania osobných údajov Váš súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať elektronickou poštou zaslanou na adresu afeed@afeed.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla našej spoločnosti, ktorá je uvedená v záhlaví tejto informácie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na Vašom súhlase pred jeho odvolaním.  V prípade, že naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje i na ďalšom právnom základe než je Váš súhlas, jeho odvolaním nezaniká oprávnenie našej spoločnosti predmetné osobné údaje ďalej spracovávať.

 

V. Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje?

Pri spracovaní osobných údajov postupuje naša spoločnosť vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli dobre zabezpečené a nemohli byť zneužité.

Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť tak manuálne, ako i automatizované. Automatizované spracovanie prebieha v informačných systémoch našej spoločnosti, poprípade v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

VI. Aké sú Vaše práva?

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

právo na prístup k Vašim osobným údajom a na vytvorenie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame,

právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov, v prípade, že zistíte, že o Vás spracovávame nesprávne alebo nepresné údaje,

právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že sú naplnené podmienky stanovené právnymi predpismi,

právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, keď na Vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených, podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi,

právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov k inému správcovi v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované,

právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti.

V prípade Vašich otázok či uplatnení Vašich práv sa prosím obráťte na našu spoločnosť prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na adresu afeed@afeed.sk alebo písomne na adresu sídla našej spoločnosti, ktorá je uvedená v záhlaví tejto informácie.

Ak prijmeme žiadosť na uplatnenie Vášho  hore uvedeného práva, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch stanovených Nariadením povinná úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak predovšetkým, ak bude žiadosť zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, predovšetkým preto, že sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo s vykonaním požadovaných úkonov, alebo (ii) môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak prijmeme vyššie uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Informácie o tom, že u nás dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako sme jej žiadosť vybavili, si na primeranú dobu (zvyčajne 3-4 roky) uložíme za účelom dokladovania tejto skutočnosti, na štatistické účely, zlepšovanie našich služieb a ochrany našich práv.

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že naša spoločnosť spracováva jeho osobné údaje neoprávnene alebo inak porušuje jeho práva, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika), alebo má právo požiadať o súdnu ochranu.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že nevykonávame žiadne rozhodovanie založené iba na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právny účinok/dosah.

 

VII. Doba, počas ktorej budú údaje uchované

Doba uchovania Vašich osobných údajov závisí od účelu a od právneho základu ich spracovania. Pokiaľ je doba uchovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje uchované počas tejto doby. Pri určovaní primeranosti doby uchovania osobných údajov bude ďalej vychádzané predovšetkým z týchto hľadísk (i) dĺžky premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu a (v) prípadných doporučení dozorných orgánov.

 

VIII. Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)

Spoločnosť AFEED sprístupňuje osobné údaje iba v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom – dodávateľom externých služieb (typicky programátorské alebo iné podporné technické služby, dodávatelia počítačových systémov, serverových služieb, rozosielania e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb), prevádzkovateľom (záložných) serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných našou spoločnosťou, ktorí ich spracovávajú na účely zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracovávajú na účely poskytovania poradenských služieb či osobám tvoriacim so spoločnosťou AFEED koncern. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené aj spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam na účely vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie, či v prípade podozrenia na protiprávne konanie, môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy.

 

IX. Poskytovanie osobných údajov do cudziny

Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neposkytuje. Pokiaľ by sme Vaše údaje mimo EÚ poskytovali, budeme Vás o tom v prípade nutnosti vhodným spôsobom informovať.

 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná ku dňu 25.5.2018.